RODO

RODO

Szanowni Państwo,

Agencja Turystyczno-Handlowa Warmos Sp. z o.o., realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), prosi o zapoznanie się z informacjami na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych klientów.

 

KARTA INFORMACYJNA RODO

ADMINISTROWANIE DANYMI

 • Administratorem danych osobowych podawanych przez klientów jest Agencja Turystyczno-Handlowa Warmos Sp. z o.o. Siergiej Kolesnikow i Swietłana Kolesnikowa mieszczące się przy ul. Żurawia 32/34, lok. 27 w Warszawie.
 • Kontakt z biurem:
  • a) mailowy: mailto:bezkresy@bezkresy.pl warmos@warmos.com.pl
  • b) telefoniczny: +4822 625-39-45, 626-14-40, 606 920 640
  • c) pocztowy: Agencja Turystyczno-Handlowa Warmos Sp. z o.o. ul. Żurawia 32/34, lok. 27, 00-515 Warszawa
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem ochrony danych osobowych Siergiejem Kolesnikowym przez telefon 608057654

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy:

 • Na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy zgłoszenia w sprawach wizowych, rezerwacjach biletowych i hotelowych.
 • W celu marketingu bezpośredniego oferty Agencji.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Są to towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące nam usługi podatkowe i rachunkowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą – banki – w celu np. dokonywania zwrotów na rzecz klienta, hotelom, pośrednikom turystycznym i wizowym, służbom granicznym.

Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartego z ATH „Warmos” Sp. z o.o. porozumienia i wyłącznie w zakresie zawartej w nim treści.

Z uwagi na to, że ATH „Warmos” Sp. z o.o. organizuje wizy i rezerwacje biletowe i hotelowe do krajów całego świata, dane osobowe klientów mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartego przez klientów zlecenia, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

ATH „Warmos” Sp. z o.o. przestanie przetwarzać dane osobowe klienta w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych w momencie zgłoszenia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie.

 

PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klient może w każdym momencie poprosić o dostęp do swoich danych osobowych. Może również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:

 • W zakresie w jakim Warmos przetwarza dane klientów w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego), klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • W zakresie w jakim Warmos przetwarza dane na podstawie zgody klienta, ma on prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Warmos dokonała na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z Agencją „Warmos” lub z inspektorem ochrony danych osobowych Agencji.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez klienta danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania zlecenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna.

Z informatorem RODO można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji:
www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.

Skontaktuj się z nami